Νέα οδηγία για την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

H φορμαλδεΰδη πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνο (κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Η φορμαλδεΰδη είναι γονιδιοτοξική καρκινογόνος ουσία που επενεργεί τοπικά και υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις για την καρκινογόνο δράση της στον άνθρωπο. Η φορμαλδεΰδη είναι επίσης αλλεργιογόνος ουσία που προκαλεί δερματίτιδα εξ επαφής (ευαισθητοποιητικό του δέρματος). Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, να οριστεί μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη οριακή τιμή για τη φορμαλδεΰδη στην εν λόγω οδηγία και να προστεθεί ένδειξη για ευαισθητοποίηση του δέρματος. Στερεωτικά με φορμαλδεΰδη χρησιμοποιούνται συστηματικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ένωση λόγω της ευκολίας στο χειρισμό τους, του υψηλού βαθμού ακρίβειας και της εξαιρετικής ικανότητας προσαρμογής τους. Σε ορισμένα κράτη μέλη, προβλέπεται ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης θα έχει δυσκολίες να συμμορφωθεί, βραχυπρόθεσμα, με την οριακή τιμή των 0,37 mg/m 3 ή των 0,3 ppm. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να εισαχθεί για τον εν λόγω τομέα μεταβατική περίοδος πέντε ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να εφαρμόζεται η οριακή τιμή 0,62 mg/m 3 ή των 0,5 ppm. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει, ωστόσο, να ελαχιστοποιήσει την έκθεση στη φορμαλδεΰδη και ενθαρρύνεται να τηρεί την οριακή τιμή των 0,37 mg/m 3 ή των 0,3 ppm κατά τη μεταβατική περίοδο, όπου αυτό είναι δυνατό.